Nieuwsbericht

Drie NWA-onderzoeken van start naar toekomstbestendige bruggen en kademuren

1 juli 2022 | 3 minuten lezen

Binnen de NWA-call ‘Bruggen en kademuren in stedelijk gebied’ (Urbiquay) zijn drie nieuwe onderzoeksprojecten gehonoreerd. Consortia van onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties gaan onderzoek doen naar toekomstbestendige bruggen en kademuren. Ze krijgen daartoe gezamenlijk bijna drie miljoen euro toegewezen.

De call komt voort uit een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam en NWO, met medewerking van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

 

Infrastructuur onder druk

Stadscentra zijn steeds drukker en de belasting van de soms honderden jaren oude infrastructuur door bijvoorbeeld vrachtverkeer wordt steeds groter. Meerdere gemeenten in Nederland staan voor grote onderhoudsopgaven met kosten die tot in de miljarden kunnen lopen. De opgaven op korte termijn vallen bovendien samen met grote transities op het gebied van klimaatadaptie, circulariteit, energie en transport.

Amsterdam heeft een programma opgezet om zo’n 200 kilometer aan kademuren en 800 bruggen te onderzoeken en waar nodig te herstellen. De hoofdstad zoekt naar oplossingen met marktpartijen en wetenschappers en heeft daarom vorig jaar de handen ineen geslagen met NWO voor de opzet van een call. Deze brengt onderzoekers en maatschappelijke partners bijeen om oplossingen binnen de problematiek te zoeken.  

 

Duurzame oplossingen

De NWA-call Bruggen en kademuren (‘Urban Bridge and Quay Wall Innovations’, afgekort tot ‘Urbiquay’) richt zich op duurzame oplossingen op het gebied van beheer, herstel en vernieuwing van de civiele infrastructuur. Zowel de gemeente Amsterdam als NWO hebben twee miljoen euro bijgedragen aan het programma, dat moet leiden tot kennis over toekomstbestendige bruggen en kademuren, die ook in andere omstandigheden of in andere gemeenten toepasbaar is. Deze honoreringen vallen binnen de eerste fase van de call. De tweede fase volgt volgend jaar. Daarin is nog eens 900.000 euro beschikbaar voor één overkoepelend project.

De drie gehonoreerde onderzoeken gaan aan de slag met monitoring van de staat van bruggen en kademuren, milieuvriendelijke herstelmethoden die rekening houden met cultuur-historische waarden en met methodes voor het verbeteren van (circulaire)aanpak en logistiek van dit soort complexe bouwprojecten. In drie consortia werken onderzoekers samen met onder andere bewonersorganisaties, bouw- en ingenieursbedrijven, een kennisplatform, Port of Rotterdam en de gemeentes Amsterdam, Den Haag en Zwolle. Ook internationale organisaties zijn betrokken het onderzoek.

 

Gehonoreerde projecten

LiveQuay; live insights for Bridges and Quay walls NWA.1431.20.002 
Dr. Ir. M. Korff (TU Delft)

Steden en beheerders hebben moeite om bruggen en kademuren, vaak voorbij hun (technische) levensduur, te beoordelen en onderbouwd in stand te houden of maatregelen te treffen. Er is dringend behoefte aan betrouwbare en transparante kennis en aan beslissingsondersteunende tools voor prioritering van onderhoud en levensduurverlenging. LiveQuay biedt een geïntegreerde beoordeling van de veiligheid en staat van bruggen en kademuren in een interactief beslissingsondersteunend platform gebaseerd op waarden van alle belanghebbenden. Ons steeds verbeterende, probabilistische model gebaseerd op een combinatie van monitoringsdata en fysische modellen zal nauwkeuriger en sneller dan nu aangeven of maatregelen aan de infrastructuur nodig zijn.

Sustainable Circular Life Extension Strategies for Inner-City Bridges and Quay Walls STABILITY (NWA.1431.20.004)
Dr. ir. A. Hartmann (Universiteit Twente)

Binnenstedelijke kademuren en bruggen raken in verval. Herstel is noodzakelijk, maar tegelijkertijd moet hun cultuur-historische waarde worden behouden en moeten ze toekomstbestendig gemaakt worden. Dit vraagt voor een aanpak die technische, economische, culturele en milieu-aspecten bij elkaar brengt. STABILITY ontwikkelt deze aanpak en de daarvoor benodigde methoden. Ze helpen gemeentes om hun kademuren en bruggen te herstellen en gelijktijdig bouwafval en emissies te verminderen, het culturele erfgoed van steden te bewaren, en steden toegankelijk, aantrekkelijk, en leefbaar te blijven houden.

Logiquay: Adaptive Multi-Actor Multi-Modal Closed-Loop Planning and Logistics for Renewal and Renovation of Urban Bridges and Quay Walls (NWA.1431.20.005)
Dr. ir. R. Vrijhoef (TU Delft)

Veel bruggen en kademuren in historische stadscentra, zoals in Amsterdam, vertonen tekenen van achterstallig onderhoud en zijn aan het einde van hun technische of functionele levensduur. Renovatie of vernieuwing is dringend nodig. Dit is een grote en complexe opgave, niet alleen vanwege de omvang, maar ook vanwege de impact op milieu en stad.

Het voorstel van Loqiquay is gericht op de ontwikkeling van closed-loop logistieke methoden en multi-project management oplossingen om de uitvoering te versnellen, de logistieke controle te vergroten en de duurzaamheid en circulariteit te verbeteren, inclusief hergebruik van secundaire materialen en vermindering van transportbewegingen en emissies.

Werkgroepoverzicht