Nieuwsbericht

CROW Richtlijn bediening beweegbare bruggen

Naar aanleiding van ongevalsonderzoek bij beweegbare bruggen heeft de OVV geadviseerd om een landelijke kader voor brugbediening te ontwikkelen, waarin naast technische aspecten ook de menselijke factoren goed tot hun recht komen. Het doel van een landelijk kader is dat het leidt tot veiligere en meer uniforme bediening van beweegbare bruggen.

Het eerste onderdeel, de richtlijnen voor bediening, zijn gereed. 

Profielfoto van Redactie platform Bruggen
11 juni 2024 | 2 minuten lezen

Naar aanleiding van enkele ongelukken bij beweegbare bruggen heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) in 2019 een onderzoek uitgevoerd. De OvV stelt in het onderzoek ‘Veiligheid van op afstand bediende bruggen’ vast dat er jaarlijks enkele ernstige incidenten en/of ongelukken plaatsvinden met op afstand bediende bruggen. Zij concludeert dat dit samenhangt met het uitblijven van uniformiteit en duidelijke richtlijnen voor de bediening van bruggen. In het rapport “Veiligheid van op afstand bediende bruggen” van de OvV, wordt geadviseerd om een proces op te starten om landelijke, uniforme richtlijnen voor beweegbare bruggen te ontwikkelen.

Om dit te realiseren heeft Platform WOW samen met brede vertegenwoordiging van verschillende wegbeheerders een roadmap opgesteld voor de inrichting van een landelijke richtlijn en is een stuurgroep in het leven geroepen. Deze stuurgroep, die een afspiegeling vormt van de betrokken overheden die beweegbare bruggen onderhouden, beheren en bedienen, heeft het opstellen van de uniforme, landelijke richtlijnen begeleid. Dit proces is mede mogelijk gemaakt dankzij de gezamenlijke inzet en financiering vanuit RWS, provincies, gemeenten en ministerie I&W. Kennisplatform CROW heeft hiervoor het projectmanagement op zich genomen.

Binnen de roadmap zijn 5 onderdelen gedefinieerd die gezamenlijk de landelijke richtlijn gaan vormen:

1. Bedienaar
2. Weggebruiker
3. Vaarweggebruiker
4. Onderhoudspersoneel
5. Sluizen (niet door OVV geadviseerd, maar later toegevoegd)

Het eerste onderdeel ‘Bedienaar’ is gereed. Dit onderdeel vormt het begin van de landelijk uniforme basis die voor alle wegbeheerders als uitgangspunt gehanteerd kan worden. Deze richtlijnen kunnen nu, indien van toepassing, in de praktijk worden toegepast. Hiermee wordt invulling gegeven aan de aanbevelingen van de OvV en dragen we bij aan het verhogen van de veiligheid rondom beweegbare bruggen. Diverse beheerders hebben aangegeven al over kaders en richtlijnen te beschikken binnen hun organisatie. Het is dan wel goed om de eigen richtlijnen met de landelijke basis te vergelijken en waar nodig deze te harmoniseren. Het staat de beheerder vrij om vanuit deze basis de richtlijnen nader toe te spitsen op de eigen organisatie en objecten. Het is begrijpelijk dat het implementeren en harmoniseren van de nieuwe richtlijnen enige tijd vraagt. Naast het verder ontwikkelen van de andere onderdelen, zullen we de komende jaren ook kijken naar de implementatie en het gebruik van de landelijke richtlijnen. Middels jaarlijkse evaluaties halen we de praktijkervaringen op en stellen we de richtlijnen bij.

De richtlijnen zijn gratis beschikbaar via de online kennisbank van CROW. Zie kennisbank.crow.nl en vervolgens de kennismodule bruggen en sluizen. Om de implementatie te vergemakkelijken, organiseerden platform WOW en CROW op 28 mei 2024 een webinar waarin een nadere toelichting wordt toegegeven over de richtlijnen. Op 27 september 2024 vindt een mini-symposium plaats in Utrecht. Meer informatie en aanmelden voor het mini-symposium vindt u op de website van Platform WOW (www.platformwow.nl).

Met de oplevering van deze eerste versie van het onderdeel ‘Bedienaar’ zetten we een mooie stap naar een landelijke richtlijn. Voor de onderdelen ‘Weggebruiker’, ‘Vaarweggebruiker’ en ‘Onderhoudspersoneel’ gaat het om een verdere uitwerking van kaders en richtlijnen met betrekking tot het ontwerp en de inrichting van beweegbare bruggen en hun directe omgeving. De uitwerking van ‘Weggebruiker’ vindt dit jaar en volgend jaar plaats. De uitwerking van ‘Vaarweggebruiker’ en ‘Onderhoudspersoneel’ staan gepland voor 2025. Onderdeel ‘Sluizen’ staat gepland voor 2026. Als u op de hoogte wilt blijven, kijk dan regelmatig op platform Bruggen.

Profielfoto van Bastiaan de Bruin - Heerema
4 weken geleden
Profielfoto van Bastiaan de Bruin - Heerema
4 weken geleden

Misschien wel gratis maar alleen beschikbaar voor licentiehouders. Jammer want ik ben zeer geinteresseerd!