Nieuwsbericht

Nieuwsbrief Beweegbare Bruggen

Omdat we u graag een update geven over de ontwikkelingen met betrekking tot beweegbare bruggen in het bijzonder de Machinerichtlijn is deze nieuwsbrief samengesteld. 

Profielfoto van Bregje de Regt
19 april 2022 | 6 minuten lezen

Machinerichtlijn

De afgelopen tijd is de machinerichtlijn een onderwerp waar provincie Noord- en Zuid-Holland, Groningen, Drenthe en Overijssel en de gemeenten Rotterdam en Amsterdam aan heeft gewerkt. Met betrekking tot dit onderwerp zijn verschillende rapporten verschenen en verschillende initiatieven gestart.

  • Rapport Crisislab

Maandag 28 maart is het eindrapport “Proportioneel Veiligheidsbeleid van Beweegbare Bruggen” uitgebracht. In opdracht van provincie Noord- en Zuid-Holland, Groningen, en de gemeente Rotterdam heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de veiligheid van Beweegbare Bruggen in Nederland.

Het rapport toont aan dat de reguliere veiligheidsnorm van individueel overlijdensrisico (IR) van een op de tienduizend jaar (10-5) ruim gehaald wordt. In werkelijkheid is dit honderdmaal lager, rondom de 10-7. In gesprekken met experts werd geconstateerd dat er bij vele professionals een drive is de bruggen steeds veiliger te maken vanuit o.a. een onjuiste interpretatie dat de Machinerichtlijn uit zou gaan van een nul-risico. Bij het steeds veiliger maken wordt dan geen kwantitatieve risicoanalyse toegepast maar uitgegaan van worstcase aannames die vervolgens met nieuwe maatregelen moeten worden beheerst.

Daarnaast constateerde het rapport dat de brugbedienaar wordt gezien als de beslisser over de veiligheid ter plaatse en daarmee een zware last op de schouder ervaart.

Het rapport geeft uiteindelijk de volgende aanbevelingen.

  • Stel bestuurlijk vast dat net als op andere domeinen in Nederland een IR van 10-5 de te behalen norm is.
  • Investeer niet in aanvullend veiligheidsbeleid tenzij aangetoond kan worden dat de gebruikelijke maatstaf van €80.000 per gewonnen gezond levensjaar behaald wordt. Dit vertaalt zich in een maximaal te besteden bedrag van ongeveer € 1000,- per brug per jaar.
  • Onderzoek en overweeg om het verkeersregime op beweegbare bruggen aan te passen richting het gebruikelijke verkeersregime waar er geen bediening is, maar de acties van verkeerssystemen automatisch gebeuren.

Meer weten? Download het rapport op de website van het Crisislab.

https://crisislab.nl/proportioneel-veiligheidsbeleid-voor-beweegbare-bruggen-2/

  • Rapport MAAK-Advocaten

Dit rapport heeft gekeken naar de juridische beweegruimte in de Machinerichtlijn. Ten eerste is gekeken of het toepassen van het ALARP-principe (As Low As Reasonable Possible) bij de risicoreductie en toepassing van de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen strijdig is met de Europese Machinerichtlijn (MRL). Ten tweede is gekeken of uitgaan van werkelijke statistische risico’s (zie rapport Crisislab) bij het toepassen van essentiële gezondheids- en veiligheidseisen strijdig is met de MRL.

Daarnaast is bij het toepassen van de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen niet alleen de stand van de techniek bepalend, maar ook de technische en economische eisen. MRL biedt bij de toepassing van de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen en het nemen van veiligheidsmaatregelen ruimte om de meest doeltreffende technische middelen te gebruiken die op dat moment beschikbaar zijn tegen een kostprijs die redelijk is. Hierin dient rekening te worden gehouden met de totale kosten en de ernst van de schade/ het letsel. Vanuit juridisch oogpunt bestaat in de fase van de risicoreductie daarom ruimte om het ALARP-principe toe te passen. Bij wijzigingen van beweegbare kunstwerken kan maatwerk worden toegepast. Het is belangrijk dat de keuze goed wordt gedocumenteerd waarin de historische data wordt gedocumenteerd en risico-afweging wordt onderbouwd.

Het rapport stelt dat wanneer een substantiële wijziging plaatsvindt van een machine deze als nieuw dient te worden beschouwd. Hierdoor moet opnieuw een risico-inventarisatie en een risicobeoordeling plaatsvinden. Hierbij dienen alle aanwezige gevaren bij het gebruik van de machine te worden geïdentificeerd. Daarna moeten deze gevaren in kader van een risicobeoordeling worden beoordeeld. En deze risico’s dienen vervolgen te worden weggenomen of beperkt. Belangrijk hierbij is dat niet alle gevaren, maar alle bestaande risico’s van een machine dienen te worden weggenomen of beperkt. Hierdoor kan daarom bij toepassing van de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen door het vaststellen van de daadwerkelijk bestaande risico’s gebruik worden gemaakt van (historische) data ofwel statistische risico’s. 

Een substantiële wijziging kan men als volgt interpreteren (zie onderstaand figuur). Wanneer een brug wordt aangepast en er maatregelen worden genomen om de nieuwe risico’s te mitigeren is er geen sprake van een substantiële wijziging.

Ten vierde is gekeken of een overheid verplicht is om onder MRL een geharmoniseerde norm toe te passen om aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen te voldoen. Dit is niet verplicht zolang  op een deugdelijk manier in het technisch dossier wordt onderbouwd.

Meer weten? Mail bregje.de.regt@noord-holland.nl als u het rapport wilt ontvangen.

  • CROW Machineveiligheid bij Onderhoud en Renovatie van Beweegbare Bruggen en Sluizen

CROW is samen met gemeenten Rotterdam, Amsterdam, provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Groningen en Friesland en het DON-bureau samen met D&F de afgelopen weken gestart met een basis voor een richtlijn (Machineveiligheid bij Onderhoud en Renovatie van Beweegbare Bruggen en Sluizen).

Op 13 april komt de werkgroep van CROW-Machinerichtlijn bijeen om deze eerste versie te bespreken. Deze richtlijn wordt geschreven om uiteindelijk als handvat te dienen voor decentrale overheden in heel Nederland. Voorliggende richtlijn wil dan ook ondermeer een antwoord leveren op onderstaande opgaven;

a.    Maak bij een onderhoud- en/of renovatieproject duidelijk wanneer er sprake is van een substantiële (ingrijpende) wijziging of niet.

b.    Zorg voor een duidelijke afbakening van de machine (welke valt onder de Machinerichtlijn) en overige onderdelen van het object. Kijk hierbij ook naar samenstel van onderdelen

c.     Geef aan op welke wijze de eigenaar/beheerder tot een juiste risicoafweging van de te onderhouden/renoveren onderdelen komt en welke betrouwbare kans- en gevolg kentallen hierbij toegepast moeten worden.

d.    Geef aan welke stappen de eigenaar/beheerder verder moet nemen, met inachtneming van bovenstaande punten.

  • Machineveiligheid Symposium

Om de rest van Nederland (Aannemers, Overheden & Ingenieursbureaus) handvatten te geven met betrekking tot de machinerichtlijn. Wordt een Machineveligheid symposium georganiseerd op 23 juni 2022 van 10.00 – 15.00. Op deze dag wordt toelichting gegeven door prof. Ira Helsloot op het rapport geschreven door het Crisislab. Daarnaast wordt de machinerichtlijn gepresenteerd door CROW en wordt door middel van een serious game deze nieuwe richtlijn uitgelegd.

IA&E 

Binnenkort start de ontwikkeling van een nieuwe standaard voor de IA&E-installaties van beweegbare bruggen. NEN heeft de afgelopen jaren met veel belanghebbenden uit de markt reeds twee standaarden ontwikkeld om volgens het principe van IFD (Industrieel, Flexibel en Demontabel)  te kunnen bouwen. Namelijk , de NTA 8086 voor beweegbare bruggen en de NTA 8085 voor vaste bruggen.

Ter voorbereiding hierop is eind 2021 een reeks van vier kennissessies georganiseerd waarin kennis en ervaringen zijn uitgewisseld over de bestaande standaarden voor IA&E-installaties. Diverse collega’s uit de sector hebben hier aan bijgedragen (terugkijken? Dat kan!)( https://www.nen.nl/industrieel-flexibel-demontabel-ifd) Presentaties gegeven door PNH, W+B, Vialis, SPie, PZH, RWS.

Uit deze kennissessies is de behoefte naar voren gekomen voor meer harmonisatie tussen de bestaande standaarden, zodat communicatie en kennisuitwisseling tussen opdrachtgevers onderling en tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers vergemakkelijkt kan worden. Het is vooralsnog niet de intentie om bestaande standaarden te vervangen, maar juist hierop aan te vullen. Hierdoor kunnen de standaarden op een hoger abstractieniveau (kaders, processen en functies en architectuur) standaarden beter op elkaar aansluiten.

Momenteel wordt de laatste stap gezet voor het pva om een NTA te ontwikkelen. Dit zal in 2022 van start gaan!

Bij deze hoop ik u voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben en/of opmerkingen kunt u me via onderstaande gegevens contacten.

 

Nog een fijne dag!

Met vriendelijke groet,

Bregje de Regt

MRA Trainee – Secretaris Beweegbare Bruggen

Sector Beheer, Strategie & Programmering

M: +31650180412

www.noord-holland.nl
bregje.de.regt@noord-holland.nl

PNH rgb logo-1