Werkgroep

Compliance Machineveiligheid bij Onderhoud en Renovatie van Beweegbare Bruggen

Opgericht op: 2 november 2021

Omschrijving

Het huidig Nederlands areaal aan beweegbare bruggen (orde-grootte 1.500 stuks van grote complexiteit en in totaal wel 8.457 stuks) bereikt of heeft inmiddels een leeftijd bereikt waarop groot onderhoud, renovatie of zelfs vervanging nodig is om zijn primaire functie op een veilige en conforme wijze te vervullen.

In het kader van duurzaamheid en circulariteit is het gewenst om -binnen kaders- de levensduur van beweegbare bruggen te optimaliseren. Het huidige areaal bruggen nadert door toegenomen belasting versneld haar einde levensduur. Toegenomen materiaalkennis, kennis van risicowaardering en een realistische kansberekening ondersteunen een juiste toepassing van het beoordelingskader van de Machinerichtlijn bij machines (waaronder de bewegende delen van een brug) die vanaf 1995 in gebruik zijn genomen. Essentieel daarbij is de vaststelling of er sprake is van Substantiële Wijzigingen bij de uitvoering van het onderhoud. De Machinerichtlijn definieert dit echter niet. Daarnaast heeft onderzoek onder beheerders aangetoond dat Risicobeoordelingen defensiever gekwantificeerd worden dan uit de beschikbare ongevalsdata noodzakelijk blijkt. Dit werkt remmend op de gezochte optimalisatie van de levensduur.

Er is daarom behoefte aan een Richtlijn die de gebruiker (eigenaar/beheerder) helpt de juiste afwegingen te maken.

Op initiatief van de gemeenten Rotterdam en Amsterdam en de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Groningen is een werkgroep gestart met het doel op grond van onderbouwde gegevens deze richtlijn op te stellen. Het is de wens deze Richtlijn als CROW-CUR Richtlijn aan de markt ter beschikking te stellen.
Het Fonds Fysieke Leefomgeving is co-financier van deze Richtlijn.

Heb je naar aanleiding van bovenstaande vragen, of heb je een professionele belangstelling om in de brede werkgroep plaats te nemen, neem dan per mail contact op met het secretariaat van de werkgroep via: bob.nonnekens@crow.nl o.v.v. ‘Vragen Werkgroep Compliance Machineveiligheid Beweegbare Bruggen’

Info

110
volgers
Open
werkgroep
113
bijdragen